Número obxecto 36
Título do obxecto AUTÓMATAS

Gústache?

Coñecíalo?


Características

Cartela

Autómatas
Domingo Martínez de Presa, s. XVII
Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela)

Datos sobre o obxecto

A existencia destes autómatas é coñecida pola publicación, do autor, Fuerza del ingenio humano y inuentiua suya: relación breue de instrumentos ingeniosos, y de mouimientos particulares, en que se imitan los naturales (Madrid, 1662). O que se recrea corresponde á primeira «caxa» descrita:
La una de las mayores es quadrangular e irregular, y co[n]sta de dieciséis aposenticos. En uno el mas baxo se toca música sonora, aunque sin arte, también castañetas si quieren. En otros cinco aposentos dançan, y baylan al compas y son de la música, que dixe se tocaba en el primer aposento, ho[m]bres solos, y mujeres juntos, pero todos al mismo son, aunq[ue] con difere[n]cia unos de otros. En el sétimo toca vno vna flauta, que se oye bien. En el octavo sierran dos hombres madera. En el nueve toca vno rabel, no suena. En el diez toca vno tamboril, no suena, en el onze toca vno guitarra, no suena. Aduierto, que aunque el rabel, tamboril, y guitarra no suenan, los golpes los dan muy a compas de la música, que dixe se tocaua en el primer aposento. En el doce toca vn sacristan dos campanas a ambas manos, q[ue] son dos esquillas, cuyo son concierta con la música dicha. En el treze dà vno con vn martillo en vna campana. En el catorze tornean dos caualleros a pie. En el quinze està Neptuno meneándose. En el diez y seis està San Isidro, y dando con la aguijada en el suelo de la caxa, haze reventar vna fuente. Fuera de los aposentos, en el frontispicio de la caxa està la Fortuna golpeando su rueda. Corona la caxa vn globo, que se està volteando en sus polos. Todos estos movimientos se hacen juntamente en vn tie[m]po, y de la misma manera los de las otras caxas, mientras el agua mueve la rueda. Los personajes de esta caxa son poco mayores q[ue] dedos de la mano, y todos son de bulto, y de madera.
A primeira nova que se ten de Domingo Martínez de Presa é a da concesión, en 1645, do beneficio da parroquia de San Miguel de Feás, correspondente ao padroado do conde de Lemos. Pasou case toda a súa vida nesta parroquia ourensá, de «montaña sin comunicación», agás o pequeno período de tempo que botou en Madrid para editar o seu libro e amosar na corte os seus enxeños. Morre na súa parroquia no ano 1665.
Nos vinte anos que pasou nela nunha situación de evidente illamento, polas deficientes, ou mesmo nulas, comunicacións que existían naquela altura, nesa zona dedicou unha boa parte do seu tempo a idear e confeccionar toda unha serie de autómatas que ían desde simples xoguetes —cobras que andan, personaxes que se moven, centauros que disparan béstas, etc.— ata outros moito máis sofisticados movidos pola forza da auga ou por reloxería, así como por un mecanismo de rodas e poleas. A estes últimos corresponden as tres «caxas» que levou a Madrid para amosar na corte seus enxeños. Pouco antes editara alí na imprenta de Joseph Fernández de Buendía o seu libro, autorizado por frei Gaspar Salgado, lector de teoloxía do convento de Atocha.
Estes enxeños representan a capacidade de inventiva dun humilde abade da montaña galega que con só os seus coñecementos da carreira eclesiástica e, posiblemente, con algúns estudos nalgunha universidade (titulábase «licenciado») foi quen de construír sofisticados autómatas aplicando os principios dos adiantos dos coñecementos mecánicos que foron adquiridos nos séculos XV e XVI. Os autómatas, de todas as maneiras, foron algo máis que simples divertimentos. Dalgún xeito foron tamén valorados como expresión da capacidade do enxeño humano para emular a natureza e, do mesmo modo que os reloxos nos séculos XVI e XVII, vistos ademais como metáforas da concepción mecanicista do universo.

Para saber máis

CHAPUIS, Alfred / Édouard GELIS (1984 [1928]): Le Monde des automates : étude historique et technique (dous tomos), Genève, Slatkine.
MARTÍNEZ DE PRESA, Domingo (1662): Fuerza del ingenio humano y inuentiua suya: relación breue de instrumentos ingeniosos, y de mouimientos particulares, en que se imitan los naturales, Madrid, Joseph Fernández de Buendía. Ed. facs. e estudo histórico (2000) de Mercedes Cabello Martín, Fuerza del ingenio humano (Madrid, 1662), Madrid, Champagne Henri Abelé / Tellagorri.